Darujte 2% z Vašej dane pre MFK Žarnovica

21.02.2017

Naše identifikačné údaje


IČO: 35665882

 Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB

Sídlo (ulica): Bystrická 37 PSČ: 966 81 Obec: Žarnovica 

Ak ste zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie:

 • Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Z Potvrdenia si vypočítate buď 2% alebo 3% z Vašej zaplatenej dane (3% v prípade, že ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali). Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).
 • Najneskôr do 2.5.2017 pošlite/doručte Daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 • Vypočítajte si 2% z Vašej dane ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma sú 3€.
 • Vypočítajte si 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (väčšinou do 31.03.2017) na Váš Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba:

 • Vypočítajte si 1% z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že ste do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (31.3.2017) nedarovali sumu 0,5% Vašej dane na verejnoprospešné účely.
 • V prípade že do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (31.3.2017) darujete 0,5% svojej dane na verejnoprospešné účely, môžete poukázať až 2% dane z príjmu.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane.
 • Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že nám môžete oznámiť, že ste nám Vy zaslalali 1% (2%) a to tak, že v tlačive zaškrtnete príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (väčšinou do 31.03.2017) na Váš Daňový úrad podľa Vášho sídla.


VYHLÁSENIE (pdf)

VYHLÁSENIE (word)

POTVRDENIE (pdf)

POTVRDENIE (word)

ĎAKUJEME !!!


Stanovy Občianskeho združenia MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA so sídlom v Žarnovici, ul. Bystrická 37, IČO: 35665882, v zmysle článku 3 stanovujú: Poslaním a hlavnou úlohou združenia je všestranne podporovať rozvoj telesnej výchovy a športu ako celku so zameraním na futbal a vytvárať podmienky pre činnosť subjektov (športové kolektívy a záujmové skupiny) v ňom združených. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA SO SÍDLOM V ŽARNOVICI, UL. BYSTRICKÁ 37, IČO: 35665882 JE AKO OPRÁVNENÝ PRIJÍMATEĽ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMU ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2016 ZAREGISTROVANÉ V NOTÁRSKOM CENTRÁLNOM REGISTRI URČENÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB DŇA 24.11.2016 POD SPISOVOU ZNAČKOU NCRPO 5457/2016.

Občianske združenie MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA so sídlom v Žarnovici, ul. Bystrická 37, IČO: 35665882 bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave dňa 20.12.2002 pod číslom jednacím VVS/1-900/90-11438-1. Prezidentom Občianskeho združenia MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA je Michal Daniš.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu